مجتبي اسفندياري
نام پدر: محمود
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1336
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1357/06/24
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 17, رديف: 61, شماره: 43
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha