ولي الله صادقي نياركي
نام پدر: امير
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1330
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1358/09/12
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 17, رديف: 101, شماره: 9
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha