احد صدر محررپور
نام پدر: حاج احمد
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1324
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1357/09/12
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 17, رديف: 93, شماره: 36
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha