محمد پدر صاحب قران
نام پدر: قربانعلي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1305/04/10
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1358/03/07
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 22, رديف: 13, شماره: 19
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha