اسماعيل ايرجي درو
نام پدر: صفر
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: عدم وجود اطلاعات
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1357/12/13
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 21, رديف: 55, شماره: 3
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha