پرويز پاكدامن فريماني
نام پدر: احمد
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1333
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1357/11/26
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 24, رديف: 23, شماره: 33
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha