عباس جباري
نام پدر: رمضان
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1335
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1359/10/25
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 24, رديف: 55, شماره: 11
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha