كاظم خدامي
نام پدر: ناصر
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1344
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1364/01/19
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 27, رديف: 125, شماره: 5
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha