عباس شاد بهر شير عرب
نام پدر: مهدي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1312
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1359/09/12
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 24, رديف: 50, شماره: 17
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha