حميد صنيعي قمي
نام پدر: حسين
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1341
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1360/06/24
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 24, رديف: 95, شماره: 5
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha