جليل يوسفي دودران
نام پدر: عدم وجود اطلاعات
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1337
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 82, شماره: 32
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha