مسعود حاجی ابوالحسنی
2 طرح ثبت شده
نام پدر: محمد
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: عدم وجود اطلاعات
مدرک تحصیلی: عدم وجود اطلاعات
رشته تحصیلی: عدم وجود اطلاعات
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: عدم وجود اطلاعات
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha