سروان پاسدار وحید زمانیان
نام پدر: عدم وجود اطلاعات
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: عدم وجود اطلاعات
محل شهادت: بغداد - فرودگاه بغداد
تاریخ شهادت: 1398/10/13
گلزار شهید: عدم وجود اطلاعات
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha