احمد انگالی
احمد  انگالی
نام پدر: عبدالله
محل تولد: بوشهر - بوشهر - روستای کره بند
تاریخ تولد: 1344/06/15
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1370/04/10
گلزار شهید: گلزارشهدای امامزاده جعفر(ع)_کره بند
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha