سيد محمد عندليب
نام پدر: سيد محمد
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1333
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1375/12/13
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 50, رديف: 56, شماره: 2
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha