علي صدقي
نام پدر: حسين
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1335
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1375/12/13
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 50, رديف: 58, شماره: 2
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha