امير محبوب خلجاني
نام پدر: حسن
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1347
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1365/01/19
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 50, رديف: 84, شماره: 4
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha