سعيد رشيدي
نام پدر: محمد حسن
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1344
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1363/12/13
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 50, رديف: 63, شماره: 7
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha