سعيد كهنه كار
نام پدر: علي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1356
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1378/09/03
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 50, رديف: 89, شماره: 7
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha