جهانشاه چفا خوري
نام پدر: جعفر قلي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1346
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1364/12/13
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 50, رديف: 27, شماره: 10
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha