احمد سرائي
نام پدر: عروجعلي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1334
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/12/13
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 50, رديف: 36, شماره: 11
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha