حسين آبادي فراهاني
نام پدر: نادعلي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1344
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/12/23
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 50, رديف: 24, شماره: 12
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha