حسين دهلوي
1 طرح ثبت شده
نام پدر: كاظم
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1345
مدرک تحصیلی: عدم وجود اطلاعات
رشته تحصیلی: عدم وجود اطلاعات
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1365
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 50, رديف: 46, شماره: 12
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha