ابوالفضل راكي
1 طرح ثبت شده
نام پدر: حيدر علي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1342
مدرک تحصیلی: عدم وجود اطلاعات
رشته تحصیلی: عدم وجود اطلاعات
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/12/04
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 50, رديف: 9, شماره: 13
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha