حميدرضا خاموشي
نام پدر: تقي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1345
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/01/19
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 50, رديف: 42, شماره: 14
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha