رمضانعلي اميري حاجي بابا
نام پدر: سياوشاني
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1341/03/03
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/12/06
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 50, رديف: 65, شماره: 15
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha