حسن صادقي
نام پدر: حسين
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1342
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1382/09/03
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 50, رديف: 81, شماره: 15
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha