انوشيروان وزيري
نام پدر: دكتر كريم
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1345
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1365/12/15
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 50, رديف: 16, شماره: 16
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha