مرتضي يوسفي
نام پدر: حسن
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1339
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1375/07/15
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 50, رديف: 10, شماره: 17
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha