كاوه رشيدي
نام پدر: حمداله
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1349
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1369/01/19
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 50, رديف: 21, شماره: 20
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha