سيد كورش آبكناري
نام پدر: مير احمد
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1346
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366/01/23
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 50, رديف: 70, شماره: 20
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha