حسين جرياني
نام پدر: علي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1348
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1365/10/25
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 50, رديف: 15, شماره: 23
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha