سيد حميد حسيني
نام پدر: اسداله
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1347
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366/01/19
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 50, رديف: 99, شماره: 23
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha