محمد عبدي
1 طرح ثبت شده
نام پدر: حسين
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1355
مدرک تحصیلی: عدم وجود اطلاعات
رشته تحصیلی: عدم وجود اطلاعات
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1377
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 50, رديف: 37, شماره: 25
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha