حميد ثمره گلستاني
نام پدر: محمدرضا
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1340
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1365/10/25
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 44, رديف: 91, شماره: 9
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha