حسن تكه
نام پدر: محمد يوسف
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1344/04/10
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/01/22
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 44, رديف: 99, شماره: 10
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha