حسن سرمشي
نام پدر: عباسعلي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: عدم وجود اطلاعات
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1372/07/22
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 44, رديف: 87, شماره: 20
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha