سيد داود حسيني
نام پدر: حاج سيد ابوالقاسم
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1345/04/10
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/08/21
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 44, رديف: 111, شماره: 22
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha