مرتضي حاتمي
نام پدر: زين العابدين
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1345
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1365/10/25
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 44, رديف: 69, شماره: 24
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha