عباس روحاني
نام پدر: ماشاءاله
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1331
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1371/12/13
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 44, رديف: 94, شماره: مكرر24
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha