علي خطيب
نام پدر: موسي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1327
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1372/06/30
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 44, رديف: 109, شماره: 25
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha