اكبر احمدي
نام پدر: موسي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1347
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1368/01/08
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 44, شماره: 1
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha