اسداله اله ياري
نام پدر: علي اصغر
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1344
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366/10/25
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 29, شماره: 20
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha