حسين آب نيكي
نام پدر: علي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1343
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1367/05/12
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 65, شماره: 4
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha