ناصر صفر آبادي فراهاني
نام پدر: رضي اله
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1345
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 46, شماره: 23
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha