بشير آبخوري
نام پدر: حسين
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1312
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1367/01/14
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 72, شماره: 15
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha