محمد آبخيز
نام پدر: اسكندر
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1349
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1367
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 124, شماره: 9
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha