محمد تقي پاشا
نام پدر: علي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1322
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1367/01/08
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 7, شماره: 10
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha