محمود تيموري
نام پدر: حاج علي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1348
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1367/01/08
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 16, شماره: 11
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha