عبدالله جاندوست
نام پدر: عليجان
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1321
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1367/01/19
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 11, شماره: 11
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha